Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „Curylo Shop”

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego „Curylo Shop” dostępnego na stronie ikosmetyki.com.pl, a także zasady wykonywania tych umów oraz prawa i obowiązki zarówno sklepu „Curyło Shop” jak i Klienta. Określa również zasady postępowania reklamacyjnego.

Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Sklep internetowy „Curylo shop” dostępny pod adresem http://sebastiancurylo.pl/shop prowadzony jest przez: Sebastian Curyło "Curyło Fryzjerstwo Artystyczne", pod adresem ul. Brodzińskiego 30/3, 33-100 Tarnów, NIP 8732556273, REGON

działającej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia 14.12.2012r., zwaną dalej Sprzedającym. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep „Curylo Shop” dostępny na stronie http://sebastiancurylo.pl/shop prowadzi sprzedaż detaliczną akcesoriów fryzjerskich, kosmetyków – w systemie wysyłkowym za pośrednictwem Internetu na terenie Polski.
 2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zwana dalej Klientem.
 3. Wszystkie towary oferowane przez sklep „Curylo Shop” są fabrycznie nowe, wolne od wad i zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
 4. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sklepu „Curylo Shop” zostały podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. Ceną wiążącą strony umowy jest cena obowiązująca w Sklepie w chwili złożenia kompletnego zamówienia przez Klienta. Ceny towarów nie uwzględniają kosztu dostawy, który określono odrębnie w cenniku dostaw.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym, a Klientem dochodzi w chwili dokonania płatności przez Klienta za złożone zamówienie pod warunkiem uzgodnienia przez strony umowy wszelkich warunków realizacji zamówienia, w tym tych dotyczących czasu realizacji zamówienia jak i ostatecznej wartości całego zamówienia.
 2. Zamówienia Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu http://sebastiancurylo.pl/shop przez 7 dni w tygodniu, 24 h/dobę i będą realizowane według kolejności złożenia (decyduje numer zamówienia). Złożenie zamówienia wymaga podania danych kontaktowych i adresowych umożliwiających jego realizację. Składając zamówienie Klient wskazuje produkt, który zamierza nabyć, poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”, a także określa jego ilość. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy, akceptując tym samym koszty przesyłki. Na terenie Tarnowa możliwość odbioru osobistego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) lub brak jest możliwości realizacji zamówienia, Sklep ma prawo odmówić zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 4. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, co do którego nie doszło do zawarcia umowy kupna-sprzedaży Sprzedający niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymaną płatność.
 5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na wskazany w formularzu zamówienia adres.
 6. Czas realizacji zamówienia zależny jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i samej realizacji dostawy przez wybranego przewoźnika.
 7. Czas realizacji zamówienia może ulec dodatkowo wydłużeniu o przerwy urlopowe o których informacje będą zamieszczane na stronie głównej Sklepu.
 8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 9. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki ze strony Sklepu wynosi do 2 dni roboczych i jest liczony od:​​
 • momentu otrzymania potwierdzenia realizacji płatności on-line za pośrednictwem Dotpay.pl lub od momentu wpływu należności na konto bankowe Sklepu w przypadku wyboru innej formy płatności przedpłaty przez Klienta​
 • momentu uzgodnienia warunków realizacji zamówienia przez Sprzedającego i Klienta w przypadku płatności za pobraniem.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Klient może, na warunkach określonych w tej ustawie, odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Odsyłany towar nie może nosić śladów użycia i powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, wraz z otrzymanym dowodem zakupu przesyłką pocztową na adres firmy:

Sebastian Curyło, ul. Brodzińskiego 30/3, 33-100 Tarnów

 1. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru na podane przez Klienta konto bankowe.

PROCEDURY REKLAMACYJNE

 1. W chwili odbioru przesyłki w obecności doręczyciela, należy sprawdzić czy towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy towar nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową lub stwierdzenia jakichkolwiek wad fizycznych, reklamowany towar wraz z pisemną reklamacją i dowodem zakupu, należy odesłać na adres sklepu "Curyło Shop" przesyłką pocztową. Koszty przesyłki w przypadku uzasadnionej reklamacji pokrywa Sprzedawca.
 3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania. Wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a gdyby to było już niemożliwe (np. wyczerpanie zapasu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu. W takim przypadku Sprzedający ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych skutkować będzie brakiem możliwości dokonania zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla realizacji zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). Sklep „Curyło Shop” nie będzie udostępniać danych osobowych Klienta żadnym osobom, firmom ani innym podmiotom trzecim, poza biorącymi bezpośredni udział w procesie sprzedaży i dostawy towaru.
 2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych – http://sebastiancurylo.pl/shop, w formie pisemnej (dopuszcza się formę elektroniczną).
 3. Złożenie zamówienia w sklepie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ikosmetyki.com.pl w celu realizacji zamówienia.
 4. Przekazywanie danych przez stronę http://sebastiancurylo.pl/shop odbywa się z wykorzystaniem bezpiecznej technologii SSL.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje i ceny znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.ikosmetyki.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 2. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów lub bezpośrednich dystrybutorów. Sklep dołożył wszelkich starań, aby publikowane na stronach ikosmetyki.com.pl informacje były zgodne z prawdą i wolne od błędów, mimo to sklep "Curyło Shop" dostępny pod adresem http://sebastiancurylo.pl/shop zastrzega sobie prawo do popełniania błędów.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen zamieszczonych w ofercie, zmiany asortymentu, a także przeprowadzania i odwoływania różnych form akcji promocyjnych na stronach Sklepu przy czym cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Sklep zastrzega sobie również prawo do zmiany, lub modyfikacji regulaminu, które będą obowiązywać od dnia ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej sklepu. Do umów zawartych przed wprowadzeniem zmian stosuje się Regulamin obowiązujący w dniu ich zawarcia.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

Regulamin obowiązuje od dnia 31.03.2014r.